24 Haziran 2020

Türkçe Anlam Bilgisi
Genel Tekrar

Anlam, Anlam Bilimi, Tek Anlamlılık, Çok Anlamlılık, Anlam Genişlemesi, Anlam Kötüleşmesi, Sözcükte Anlam: Gerçek / Yan / Mecaz / Terim, Somut ve Soyut Anlam, Somutlama, Deyim Aktarmaları: İnsandan Doğaya / Doğadan İnsana / Doğadan Doğaya / Duyu aktarımı, Ad Aktarması (Mecazı Mürsel), Eş / Yakın / Zıt (Karşıt) / Sesteş (Eş Sesli) Anlam, Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler, Dolaylama, Yansıma Sözcükler, İkilemeler, Nitel ve Nicel Anlam, Güzel Adlandırma, Deyimler ve Atasözleri, Cümlede Anlam, Kavramlar: Öznel / Nesnel, Üslup (Biçem) / İçerik (Konu), Olasılık / Varsayım, Koşul (Şart), Amaç - Sonuç / Neden - Sonuç, Gerekçe, Değerlendirme, Karşılaştırma, Ön Yargı, Karşıtlık, Gözlem, Tanım, Eleştiri, Devinim, Öykünme, Saptama, Çıkarım, Yadsımak, Sayıp Dökmek, Kanıksamak, Basmakalıp, Aşamalı, Hayıflanma, Yakınma, Öneri, Onay, Önsezi, Öngörü, Tasarı, Sitem, Azımsama / Küçümseme, Abartma (Mübalağa), Beklenti (Gerçekleşmiş / Gerçekleşmemiş), Klasik, Biçim, Şairanelik, İmge, Doğrudan / Dolaylı Anlatım, Anlatım İlkeleri: Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Etkileyicilik, Sürükleyicilik, Evrensel, Ulusal, Özlülük (Yoğunluk), Doğallık (İçtenlik), Özgünlük, Tutarlılık, Paragraf, Anlatım Biçimleri: Öyküleyici, Açıklayıcı, Tartışmacı, Betimleyici ... Düşünceyi Geliştirme Yolları: Karşılaştırma, Tanımlama, Örneklendirme, Tanık Gösterme, Benzetme, Sayısal Verilerden Yararlanma