Türkçe Notları
24 Haziran 2020

Türkçe Anlam Bilgisi
Genel Tekrar

Anlam, Anlam Bilimi, Tek Anlamlılık, Çok Anlamlılık, Anlam Genişlemesi, Anlam Kötüleşmesi, Sözcükte Anlam: Gerçek / Yan / Mecaz / Terim, Somut ve Soyut Anlam, Somutlama, Deyim Aktarmaları: İnsandan Doğaya / Doğadan İnsana / Doğadan Doğaya / Duyu aktarımı, Ad Aktarması (Mecazı Mürsel), Eş / Yakın / Zıt (Karşıt) / Sesteş (Eş Sesli) Anlam, Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler, Dolaylama, Yansıma Sözcükler, İkilemeler, Nitel ve Nicel Anlam, Güzel Adlandırma, Deyimler ve Atasözleri, Cümlede Anlam, Kavramlar: Öznel / Nesnel, Üslup (Biçem) / İçerik (Konu), Olasılık / Varsayım, Koşul (Şart), Amaç - Sonuç / Neden - Sonuç, Gerekçe, Değerlendirme, Karşılaştırma, Ön Yargı, Karşıtlık, Gözlem, Tanım, Eleştiri, Devinim, Öykünme, Saptama, Çıkarım, Yadsımak, Sayıp Dökmek, Kanıksamak, Basmakalıp, Aşamalı, Hayıflanma, Yakınma, Öneri, Onay, Önsezi, Öngörü, Tasarı, Sitem, Azımsama / Küçümseme, Abartma (Mübalağa), Beklenti (Gerçekleşmiş / Gerçekleşmemiş), Klasik, Biçim, Şairanelik, İmge, Doğrudan / Dolaylı Anlatım, Anlatım İlkeleri: Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Etkileyicilik, Sürükleyicilik, Evrensel, Ulusal, Özlülük (Yoğunluk), Doğallık (İçtenlik), Özgünlük, Tutarlılık, Paragraf, Anlatım Biçimleri: Öyküleyici, Açıklayıcı, Tartışmacı, Betimleyici ... Düşünceyi Geliştirme Yolları: Karşılaştırma, Tanımlama, Örneklendirme, Tanık Gösterme, Benzetme, Sayısal Verilerden Yararlanma
24 Haziran 2020

Türkçe Dil Bilgisi
Genel Tekrar

Türkçe Dil Bilgisi Genel Tekrar: ad, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, fiil, fiilimsi, cümle ögeleri, fiil çatısı, cümle türleri, ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri, anlatım bozuklukları,yapı (biçim) bilgisi Türkçenin tarihi gelişimi, dil aileleri
23 Haziran 2020

Eş Anlamlı Sözcükler – 2

sahabe-ashap, necat-bitki, ırgat-rençber, izafi-göreceli, arzuhâl-dilekçe, garp-batı, şark-doğu, şimal-kuzey, cenup-güney, biçem-üslup, yazın-edebiyat, şuara-şairler, şümul-kapsama, latife-şaka, name-mektup, cevelan-gezinti, tabip-hekim, mafsal-eklem
23 Haziran 2020

Eş Anlamlı Sözcükler – 1

saptama-tespit, kanıksamak-alışmak, yadsımak-inkâr etmek, ağı-zehir, belirteç-zarf, ilgeç-edat, üye-aza, merasim-tören, muadil-denk, abide-anıt, umman-okyanus, aktüel-güncel, aday-namzet, tekdüze-yeknesak, müspet, olumlu
23 Haziran 2020

Anlatım Bozuklukları

Anlatım Bozuklukları
23 Haziran 2020

Noktalama İşaretleri Etkinliği

Noktalama İşaretleri Etkinliği
23 Haziran 2020

Bazı Sözcüklerin Yazımı – 5

hoş görmek, hoşgörü, girift, sıkıyönetim, kapüşon, her an, pek az, biraz, bir an, özbeöz, hafakan, koreograf, kreasyon, yalnız, yanlış, sarımsak, sivri biber, yeşilbiber, sivrisinek, karasinek, at sineği, iddia, megaloman, muhabere, muharebe, vakıa
23 Haziran 2020

Bazı Sözcüklerin Yazımı – 4

eksper, birebir, bire bir, el alem, el ele, eli açık, elebaşı, eşkıya, eşofman, dipfriz, direkt, devalüasyon, karnabahar, akaryakıt, apandis, apandisit, aranjman, burada, nerede, diskjokey, can alıcı, canıgönülden, enikonu, yüzyıl, ikide bir, ne var ki, darülaceze
23 Haziran 2020

Bazı Sözcüklerin Yazımı – 3

vejetaryen, sezaryen, farenjit, Azerbaycan, Antarktika, restoran,erozyon, baş ucu, başörtü, unvan, doküman, kupür, cıvata, afaroz, prematüre, pardösü, kılavuz, tıraş, sömestir, iş yeri, stajyer, tasdik, tazyik, bilinç akışı, bilinç dışı,